Peritoneální dialýza

 

 

Na základě současných poznatků je pro nemocné,kteří začínají s dialýzou, výhodné prožít první roky na peritoneální dialýze (PD). Jinými slovy měla by to být tzv. metoda první volby.

Proč si nemocní vybírají peritoneální dialýzu?

Co to je?

Metoda náhrady funkce ledvin, používaná od 70. let 20. století. Odstraňování odpadních látek a přebytečné vody probíhá v dutině břišní, tzv. břišní dialýza. Pobřišnice – peritoneum slouží jako filtr, přes který odpadní látky procházejí.

1. Svobodná volba dialyzační metody

Svobodná volba dialyzační metody patří k právům nemocných s nezvratným selháním ledvin. Až 80% nemocných může být z medicínského pohledu léčeno jak hemodialýzou, tak peritoneální dialýzou. Na základě současných poznatků je pro nemocné, kteří začínají s dialýzou, výhodné prožít první roky na peritoneální dialýze (PD) .Jinými slovy měla by to být tzv. metoda první volby.

2. Rozšíření PD ve světě

Na celém světě se peritoneální dialýzou léčí 15% všech dialyzovaných. Jsou však velké rozdíly nejen mezi jednotlivými státy, ale i mezi dialyzačními středisky v rámci jedné země. Vysoké procento nemocných na PD má Mexiko,Hong Kong – 80%, Velká Británie 36%. V České republice se léčí PD 8% dialyzovaných, průměr států EU je kolem 10 %. Rozdíly uvnitř jedné země lze ukázat např. na Itálii, kde se procentuální zastoupení nemocných na PD pohybuje mezi 0% – 55%.

3. Co volbu ovlivňuje

Jak si tedy vysvětlit relativně nízký podíl peritoneálně dialyzovaných pacientů v některých státech? Jedná se o celou škálu důvodů, které se dají rozdělit na medicínské, společenské a ekonomické, preference lékaře-zdravotníka a preference nemocného.,/p>

4. Kdy nemocní častěji volí PD?

Zejména tehdv jsou- li včas odesláni k nefrologovi. Mimořádně důležité je také rodinné zázemí nemocného. K tomu přistupuje osobnostní založení a vlastní důvody nemocného.

5. K čemu je včasné sledování dobré ?

Pokud nemocný přichází k nefrologovi včas je možné pomocí léčebných a režimových opatření zpomalit pokles funkce ledvin. Nemocný se může v „předstihu“ seznámit s možnostmi léčby náhrady funkce ledvin a má čas i prostor celou situaci zpracovat a rozhodnout se. V méně příznivém případě přichází nemocný pozdě, v momentě, kdy se s dialýzou už musí začít. Bývá ve stavu fyzické a psychické nepohody, zažívá velkou úzkost a obavy. V takovém stavu je prakticky připraven o možnost svobodné volby. Nemocný si pak většinou vybírá metodu, která na něj klade zpočátku menší nároky, hemodialýzu.

6. Rodinné a sociální zázemí

Vzhledem k tomu, že léčba PD probíhá víceméně doma, v kruhu rodiny, je názor partnera a dalších členů rodiny pro nemocného často rozhodující. Vstřícný a podporující postoj blízkého okolí nemocnému volbu PD usnadňují.

7. Jakého osobnostního založení jsou „voliči“ PD ?

Bývají to lidé aktivní, kteří dokáží přijmout větší zodpovědnost za léčbu.V zátěžových životních situacích hledají řešení spíše ve vlastních možnostech než v okolí. Mívají větší potřebu kontroly nad svým životem, výraznější potřebu nezávislosti. Obvykle jsou to nemocní, kteří vyžadují partnerský přístup ze strany zdravotníků.

8. Jaké jsou hlavní motivace nemocných

Klinická psycholožka M.Znojová zjišťovala v rámci Interního oddělení Strahov VFN důvody nemocných, kteří se pro PD rozhodli. V následujícím přehledu jsou zjištěné motivace nemocných uvedeny.

Hlavní motivace :

 • Vzdálenost od dialyzačního střediska, snaha vyhnout se transportu sanitou – 45% nemocných.
 • Omezení kontaktu s nemocnicí, nemocnými, špatná zkušenost se zdravotníky – 34%.
 • Potřeba svobody, nezávislosti – 31%.

Další motivace, které se vyskytovaly spíš ojediněle:

 • nepříjemná zkušenost s HD
 • strach z napichování jehel při HD
 • zaměstnání
 • pobyt na chalupě, chatě a cestování
 • přání rodiny, partnera
 • nečinnost,nuda při HD
 • omezení pohyblivosti,strach z poškození zraku při HD
 • negativní zkušenost s HD u blízké osoby
 • snaha zajistit péči o dítě či partnera
 • nemocný s PD jako vzor.

9. Co říci závěrem ?

Rozhodující při výběru dialyzační metody by mělo být to, co upřednostňuje nemocný. Jak bylo řečeno úvodem až 80% nemocných může z medicínského hlediska mít obě dialyzační metody. Aktivní účast na volbě dialyzační metody usnadňuje nemocnému adaptaci a podílí se na lepšch léčebných výsledcích i na větší psychické pohodě.

Kontakt

Tagy:

Telefon AMB:

+420 311 583 310

Telefon sál:

+420 311 746 280

Mail:

mail@dialyzaberoun.cz